Cennik 

 

Cennik przyjmowania odpadów w ZUO w Gilwie Małej na 2017r

 

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Cena netto/T 2017

02 01 03

Odpadowa masa roślinna

113,11

02 01 06

Odchody zwierzęce

108,27

02 01 07

Odpady z gospodarki leśnej

113,11

02 03 01

Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowania i oddzielania surowców

104,06

02 03 04

Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa

104,64

02 03 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

160,14

02 03 80

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produkcji roślinnej ( z wyłączeniem 02 03 81)

158,63

02 03 81

Odpady z produkcji pasz roślinnych

158,63

02 03 82

Odpady tytoniowe

160,14

02 05 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania

160,14

02 06 80

Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze

204,64

02 07 02

Odpady z destylacji spirytualiów

208,27

02 07 03

Odpady z procesów chemicznych

208,27

02 07 04

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

204,64

02 07 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

208,27

02 07 80

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary

204,64

03 01 01

Odpady kory i korka

205,27

03 01 05

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

205,27

03 01 81

Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 81

208,27

03 01 82

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

208,27

03 03 01

Odpady z kory i drewna

205,27

03 03 05

Szlamy z odbarwiania makulatury

308,27

03 03 07

Mechaniczne wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

304,06

03 03 10

Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji

304,06

03 03 11

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10

308,27

04 02 22

Odpady z przetwórstwa włókien tekstylnych

264,06

10 01 01

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów( z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

91,64

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania( np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne w 15 02 02

1505,23

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

69,03

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

( styropian )

69,03

600,00

15 01 07

Opakowania ze szkła

69,03

16 01 03

Zużyte opony:                                                                                              opony od samochodów osobowych

                                                                                                                   opony od ciągników i innych maszyn rolniczych

                                                                                                                   zmieszane opony osobowe i ciężarowe

                                                                                                                   zanieczyszczone innymi odpadami

                                                                                                                   opony od samochodów ciężarowych

450,00


600,00

550,00

 800,00

300,00

16 03 80

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

204,64

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

51,06

17 01 02

Gruz ceglany

30,76

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

157,14

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

291,51

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

294,53

17 01 81

Odpady z remontów i przebudowy dróg

184,64

17 01 82

Inne nie wymienione odpady

364,64

17 02 01

Drewno

248,23

17 02 02

Szkło

161,56

17 02 03

Tworzywa sztuczne

292,72

17 03 80

Odpadowa papa

653,87

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

169,52

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

30,77

Ziemia urodzajna (czysta)

3,00m3

17 05 06

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

43,97

17 05 08

Tłuczeń torowy ( kruszywa) inny niż wymieniony 17 05 07

44,06

17 06 01

Materiały izolacyjne zawierające azbest

250,00*

17 06 05

Materiały budowlane zawierające azbest

250,00*

17 08 02

Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

294,64

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 (zanieczyszczone odpadami komunalnymi, organicznymi)

364,64

(wełna mineralna, styropian - czysty)

600,00

(wełna mineralna, styropian – zabrudzony)

1100,00

19 08 01

Skratki

267,85

19 08 02

Zawartość piaskowników

257,85

19 08 05

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

50,48

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 191211

263,58

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

 


 

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji z zanieczyszczeniami

20,00

 


164,27

 

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 91 37 (palety)

222,07

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

132,78

Gałęzie, konary

100,00

zrębki

20,00

( liście, trawa z utrzymania ogrodów i parków)

20,00

20 02 02

Gleba ziemia w tym kamienie

29,45

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

244,92

20 03 01

Niesegregowane( zmieszane) odpady komunalne

244,92

20 03 02

Odpady z targowisk

244,92

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

244,92

20 03 04

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

304,46

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

304,46

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

244,92

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

418,52

20 03 99 ex

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (popioły)

170,76

 

Inne grupy odpadów przyjmujemy po wcześniejszych ustaleniach lub służymy informacją, o możliwości ich zagospodarowania.

* cena ustalona dla powiatu kwidzyńskiego ( z poza powiatu cena wynosi 400,00zł/T+ obowiązująca stawka VAT )

 

Zgodnie z art.137 ust. 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( Dz.U.2013.21 z dnia 8 stycznia 2013 roku) Zarząd Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. informuje , że cena za przyjęcie do składowania w Zakładzie Utylizacji Odpadów W Gilwie Małej 1 Mg odpadów zawiera kwotę przeznaczoną na fundusz rekultywacyjny w wysokości :

- zmieszane odpady komunalne / kod 20 03 01 / - 3 zł /Mg
- materiały izolacyjne zawierające azbest /kod 17 06 01 / - 2 zł /Mg
- materiały konstrukcyjne zawierające azbest / kod 17 06 05 - 2 zł/Mg

 

Liczba odwiedzin : 81
Podmiot udostępniający informację : Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
Osoba wprowadzająca informację : Wojciech Pukarowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Wiesława Weryk
Czas wytworzenia: 2017-09-28 08:22:34
Czas publikacji: 2017-09-28 08:22:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak